Tîŋge ndunja (Âguri)

Njûca: 

Lâwe tîŋge Masarak kanaa neneg: African Keyboard

 

1) Lâwe gu tâlafun nam njurto ninnde-ken, tatbik Matjar” ilu lûtturaŋa, mirsi “African Keyboard” ru, katab genin tatbik gu:

 

tanarin gani ûnjuci “Download” uri ilim tom genin tâlafun nam tûsurti.

 

2) Hâgudu “Matjar” molo tîŋ, dabtim lay, kanaa nî gani “lugat” ilu tom genin, gi ta kawo:

tanarin “African Keyboard” mo tom genti.

 

3) Hâgudu gani kanaa nî-gim lân, “African Keyboard”ko tom genin, igi ta kawo :

tûtturaŋin “Character Set” mo tom genin, afrikiya taŋ kanaa nene igu

tanarin kanaa “Chad” taŋam tom genteye.

 

Ken katab geya

 

1- Hâbuto katab gentiyan, gani kitaba nî gim

ko hâbi kanaa nogolon̰e gu tom genin, Masaraka igi ta kawo

tanarin katab genteye.

 

 

Tîŋge ndunja

 

- Sâgii nûnja: â ê î ô û - tîŋge wî nduŋtiyan, gîlaŋ tîŋgu tiro nduŋ-kodo, telle tom genti.

 

 

- Tûn̰u nûnja:  n̰ -  tîŋgi gu nduŋtiyan, gîlaŋ tîŋgu tiro nduŋ-kodo, mbîri tom genti.

 

- Tîŋgi ŋ wo ndunja: tîŋgi gim Ŋ  ko dil genin katab tenin leti.